Informace k využití změny poskytovatele podle § 34a zákona 127/2005 Sb.

Informace pro zákazníky

Zákazník, který chce přejít k poskytovateli ISP Alliance a.s. (přejímající) s využitím ustanovení § 34a zákona 127/2005 Sb.:

 1. Objedná žádané služby u ISP Alliance a.s.
 2. Uvede informace, které se týkají smlouvy u opouštěného poskytovatele, v rozsahu nejméně:
  1. Své identifikační údaje
  2. identifikační údaje opouštěného poskytovatele služby přístupu k internetu
  3. identifikaci služeb, které mají být předmětem změny poskytovatele služby přístupu k internetu
  4. den, ve kterém má změna poskytovatele služby přístupu k internetu proběhnout
  5. ověřovací kód pro změnu poskytovatele služby přístupu k internetu vydané opouštěným poskytovatelem služby přístupu k internetu
 3. Podepíše smlouvu s ISP Alliance a.s. o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací.
 4. V případě, že bude potřeba poskytnout další informace, zejména v případě, že zákazník u opouštěného poskytovatele využívá služby v rámci balíčku, poskytne zákazník nezbytnou součinnost.

ISP Alliance a.s. jako přejímající poskytovatel komunikuje s opouštěným poskytovatelem podle ustanovení § 34a zákona 127/2005 Sb. a příslušné vyhlášky Českého telekomunikačního úřadu.

Paušální náhrady pro zákazníka při porušení povinností na straně opouštěného/přejímajícího poskytovatele

 • Zákazník má právo na náhradu při porušení povinností na straně opouštěného/přejímajícího poskytovatele v případě nedodržení sjednaných, nebo zákonem daných termínů.
 • Náhrady zákazník uplatňuje u poskytovatele, který povinnosti nedodržel.
 • Výše paušálních náhrad jsou stanoveny vyhláškou Ministerstva spravedlnosti takto:
  • 200 Kč za každý započatý den prodlení, od šestého dne prodlení 400 Kč
  • o paušální náhradu musí zákazník požádat
  • podmínkou pro uplatnění náhrady je součinnost zákazníka

Informace pro přejímající poskytovatele

ISP Alliance a.s. jako opouštěný poskytovatel určuje způsob komunikace pro přejímající poskytovatele formou e-mailových objednávek, poslaných na adresu info@ispalliance.cz.